SBDO Pezinok
 

Údržba, opravy a rekonštrukcie bytového fondu

Stavebné úpravy v bytoch v správe  SBDO Pezinok

Stavby, ich zmeny a udržiavace práce

Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia, alebo na základe stavebného úradu  

Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ stavebný  zákon a vykonávacie predpisy k nemu , alebo osobité predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie , účel a čas trvania.

Ohlásenie stavebnému úradu stačí:

Pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť

životné prostredie.

Pri  stavebných úpravách , ktorými sa nemení vzhľad stavby , nezasahuje sa do nosných konštrukcií  stavby nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti

Pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, jej vzhľad alebo životné  prostredie

Ohlásenie stavebnému úradu

Stavebník drobných stavieb , stavebných úprav a udržiavacích prác je ich uskutočnenie vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Stavebný úrad môže určiť, že  ohlásenú drobnú stavbu , stavebnú úpravu , alebo udržiavajúce práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia. Drobnú stavbu alebo stavebnú stavbu môže stavebník uskutočniť len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, uskutočneniu nemá námietok.

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o stavebné povolenie  spolu s predpísanou dokumentáciou podáva stavebník stavebnému úradu. Ak je stavebníkom občan, žiada o povolenie samostatnej stavby, ktorá má čiastočne spočívať  na stavbe druhého občana , musí predložiť písomnú dohodu s vlastníkom tejto stavby obsahujúcu súhlas s povolením stavby.

Stavebné úpravy pri ktorých nie je potrebné ohlásenie stavebnému úradu, ani SBDO Pezinok

Oprava a výmena nepodstatných  stavebných konštruktcií , omietok , obkladov stien , podláh , dlažby

Výmena dverí

Výmena okien, pokiaľ sa nemení ich rozmer, členenie alebo farba

Výmena zariaďovacích predmetov kuchynských liniek vaní  ,umývadiel, WC

Stavebné úpravy , pri ktorých nie je potrebné ohlásenie stavebnému úradu, ale je potrebné ohlásenie na SBDO Pezinok

Výmena radiátorov

Radiátory v byte sú súčasťou vykurovacieho systému celého domu. Ohlásenie ich výmien na SBDO  je nutné z dôvodu zabezpečenia inštalácie PMT, výpočtu koeficientu pre výpočet spotreby tepla a kontroly hydraulického vyváženia systému.

Stavebné úpravy, pri ktorých je potrebné ohlásenie stavebnému úradu, vo forme žiadosti o vykonanie stavebných  úprav na predpísanom tlačive Stavebného úradu

Výmena okien ak sa mení ich rozmer , členenie alebo farba

Presklenie balkónov a logií

Výstavba bytového jadra z ľahkých stavebných materiálov na mieste pôvodného bytového jadra

Stavebné úpravy , pri ktorých je potrebné ohlásenie stavebnému úradu , vo forme žiadosti o vytvorenie nového stavebného  povolenia na predpísanom tlačive Stavebného úradu.

Každý zásah do panelov a do nosných častí objektu –búranie priečok , zväčšenie otvoru, vytvorenie nového  otvoru , vytvorenie novej priečky

Výstavba bytového jadra na mieste inom ako pôvodne

K stavebným úpravám je potrebný statický posudok

Povolenie od SBDO Pezinok na vykonávanie  stavebných úprav

Pri stavebných úpravách , pri ktorých  Stavebný úrad  žiada povolenie majiteľa, alebo správcu budovy. SBDO toto povolenie vydáva na základe žiadosti žiadateľa  o vykonanie stavebných úprav.

Obsah žiadosti

Priezvisko meno  a presnú bytu , pre stavebné úpravy

Kontaktná adresa telefónne číslo

Majiteľ alebo nájomca bytu

Predpokladaný rozsah stavebných úprav

Projekt- Náčrt

Vyjadrenie majiteľov dotknutý bytov

Statický posudok pri zásahu do panelov a do nosných častí objektu- búranie priečok, zväčšenie otvoru ,

Vytvorenie otvoru, vytvorenie  novej priečky