SBDO Pezinok
 

Práva a povinnosti zástupcu vlastníkov v bytovom dome

Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku

Na bielenisku č. 4, 902 01 PEZINOK

Povinnosti a práva zvoleného zástupcu vlastníkov.

Vlastníci bytov a nebytových priestorov sú povinní zvoliť si na schôdzi nadpolovičnou väčšinou hlasov svojho zástupcu. Zástupca vlastníkov zabezpečuje styk vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome so správcom bytového domu. Zástupca vlastníkov informuje vlastníkov bytového domu o činnosti správcu a o dôležitých otázkach prevádzky a údržby bytového domu. Zástupca vlastníkov je povinný uplatňovať voči správcovi požiadavky vlastníkov bytového domu v súlade s platnou a účinnou zmluvou o výkone správy a platnými a účinnými rozhodnutiami vlastníkov bytového domu. Zástupca vlastníkov nie je oprávnený  rozhodovať   o   veciach,   o   ktorých   môžu   rozhodovať   len   vlastníci   bytov a nebytových priestorov v bytovom dome podľa § 14 zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Zástupca vlastníkov je ďalej povinný:

Zástupca vlastníkov má právo:

Tento návrh práv a povinností zástupcu vlastníkov môže byť rozhodnutím schôdze vlastníkov rozšírený alebo zúžený tak, aby vyhovoval potrebám konkrétneho domu.

                                                                                        Peter Poustecký  Predseda PD SBDO Pezinok