SBDO Pezinok
 

Financovanie obnovy a zateplenia domu

FINANCOVANIE OBNOVY A ZATEPLENIA

Limitujúcim faktorom obnovy bytového domu sú financie. Paralelne s predchádzajúcimi krokmi by ste mali riešiť aj pokrytie nákladov vyplývajúcich z projektu. Nie vždy sú k dispozícii vlastné zdroje v dostatočnej výške. Preto väčšina vlastníkov hľadá ďalšie možnosti financovania revitalizácie domu.

Pre realizáciu obnovy a zateplenia bytových domov existujú rôzne formy financovania. Je dôležité si uvedomiť, že získanie akéhokoľvek zvýhodneného financovania si vyžaduje osobitný postup pri podávaní žiadosti, keď je presne definovaný rozsah podkladov a podmienky poskytnutia zvýhodneného financovania. Taktiež výber optimálneho komerčného úveru si vyžaduje aktuálnu analýzu finančného trhu a ponúk od konkrétnych finančných inštitúcii. Sme pripravení pomôcť vám získať potrebné finančné prostriedky na plánovanú obnovu a zateplenie vášho bytového domu. Ako silná a stabilná spoločnosť sme získali množstvo výhod, ktoré prenášame na našich klientov. Neváhajte a kontaktujte našich manažérov pre obnovu budov.

Pri financovaní zateplenia (či obnovy) panelových bytových domov existujú 3 základné zdroje financovanias týmito možnosťami:

VLASTNÉ ZDROJE

Vlastné zdroje vlastníkov bytov a nebytových priestorov získané buď nasporením vo fonde prevádzky, údržby a opráv alebo jednorazovým navýšením platby do fondu opráv. V podmienkach slovenských bytových domov sú tieto zdroje zvyčajne nedostatočné, preto je nutné zabezpečiť financovanie aj z cudzích zdrojov, či už štátnych alebo komerčných.

ŠTÁTNE ZDROJE

MINISTERSTVO VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR

Dotácie na odstraňovanie systémových porúch.

Pri obnove (zatepľovaní) bytového domu so systémovou poruchou je možné využiť štátne zdroje financovania, napr. nenávratnú dotáciu na odstraňovanie systémových porúch. Podmienkou poskytnutia dotácie je:

Dotácie sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu. Pri splnení podmienok pre systémové poruchy je možné získať dotáciu do výšky 70 % oprávnených nákladov. Pri odstraňovaní dvoch a viac systémových porúch na jednom bytovom dome sa výška dotácie určí ako súčet dotácií na jednotlivé systémové poruchy.

ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA (ŠFRB)

Prehľad podpôr pre obnovu bytových domov v roku 2015

ZATEPLENIE BYTOVÉHO DOMU (SKOLAUDOVANÉHO DO 31. 12. 2001)

Podpora sa poskytuje na zateplenie bytových domov, t. j. na stavebné úpravy, ktorými sa vykonáva zásah do tepelnej ochrany – zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa a výmenou pôvodných otvorových výplní bytového domu.

Podmienky poskytnutia podpory:

ODSTRÁNENIE SYSTÉMOVEJ PORUCHY BYTOVÉHO DOMU

Podpora sa poskytuje na odstránenie systémových porúch bytových domov, ak je systémová porucha uvedená v Zozname systémových porúch bytového domu podľa  Prílohy č. 2 k zákonu č. 150/2013 Z. z. Podporu na odstránenie systémovej poruchy možno poskytnúť za nasledovných podmienok:

Podmienky poskytnutia podpory:

VÝMENA ALEBO MODERNIZÁCIA VÝŤAHU

Podpora sa poskytuje na modernizáciu bytového domu, s účelom vymeniť alebo modernizovať výťah s preukázaním zhody určeného výrobku.

Podmienky poskytnutia podpory:

VÝMENA SPOLOČNÝCH ROZVODOV PLYNU, ELEKTRINY, KANALIZÁCIE, VODY A TEPLA V BYTOVOM DOME

Podpora sa poskytuje na modernizáciu bytového domu, s účelom vymeniť spoločné rozvody plynu, elektriny, kanalizácie, vody a tepla v bytovom dome.

Podmienky poskytnutia podpory:

VYBUDOVANIE BEZBARIÉROVÉHO PRÍSTUPU DO BYTOV V BYTOVOM DOME

Podpora sa poskytuje na modernizáciu bytového domu, formou stavebných úprav spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu tak, aby bol možný prístup do bytov v bytovom dome pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Podmienky poskytnutia podpory:

INÁ MODERNIZÁCIA BYTOVÉHO DOMU

Podpora sa poskytuje na modernizáciu bytového domu, mimo už uvedených foriem modernizácie spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu. Podporu na modernizáciu bytového domu nemožno poskytnúť na zriadenie novej kotolne.

Podmienky poskytnutia podpory:

ÚROKOVÁ SADZBA PRI KOMBINÁCII JEDNOTLIVÝCH TYPOV OBNOV BYTOVÝCH DOMOV

V prípade kombinácie uvedených typov obnov na jednom bytovom dome platia nasledovné pravidlá:

PROGRAM ŠTÁTNEJ PODPORY OBNOVY BYTOVÉHO FONDU FORMOU POSKYTOVANIA BANKOVÝCH ZÁRUK ZA ÚVERY

Účelom podpory je vytvorenie podmienok na obnovu bytového fondu. Podpora sa realizuje formou poskytovania bankovej záruky za úver žiadateľa, ktorý nedisponuje prostriedkami v potrebnom rozsahu:

KOMERČNÉ ZDROJE

Tieto financie sa využívajú nielen na prefinancovanie celej realizácie revitalizácie bytových domov, ale aj na pokrytie chýbajúcich vlastných zdrojov vo fonde údržby a opráv pri financovaní obnovy prostredníctvom úveru zo ŠFRB. ŠFRB pskytuje podporu vo výške 75 % z celkovej obstarávacej ceny, 25 % ceny sú vlastné alebo komerčné zdroje.

STAVEBNÉ SPORENIE

Stavebné sporiteľne majú produkty na obnovu a rekonštrukciu bytových domov i samostatných bytových jednotiek. K výhodným podmienkam a okamžitému čerpaniu finančných prostriedkov sa klient môže dostať okamžite aj bez predchádzajúceho sporenia. Navyše je možné získať aj štátnu prémiu pre spoločenstvá vlastníkov bytov.

BANKOVÉ ÚVERY

V pestrej ponuke úverových produktov bánk je možnosť rýchlejšie získať úver a v niektorých prípadoch aj výhodnejšiu formu ručenia.

PROGRAM  MUNSEFF

Ide o úverové linky Európskej banky pre obnovu a rozvoj a Ministerstva hospodárstva SR. Ich cieľom jepodpora rozvoja energetickej efektívnosti budov.

Program MunSEFF je zameraný na podporu energetickej efektívnosti municipalít a od roku 2013 taktiež bytového fondu. Spoločenstvá vlastníkov bytov a vlastníci prostredníctvom správcu môžu vďaka programu MunSEFF získať nenávratný grant vo výške 10 - 15 % zo sumy úveru poskytnutého zo zdrojov EBRD. Podmienkou získania grantu je podiel usporenej energie vo výške 30 % oproti pôvodnému stavu, ktorý je potrebné realizáciou projektu dosiahnuť. Výška grantu je závislá od počtu opatrení, ktoré plánuje bytový dom realizovať. Prostredníkom pre tok týchto peňazí sú komerčné banky (VÚB). Žiadateľom je poskytovanábezplatná technická podpora vo forme zjednodušených energetických auditov, plánu racionálneho využitia energie a asistencie pri podávaní žiadostí o úver zo strany konzultanta projektu.