SBDO Pezinok
 

O násHistória

Bytové družstvo bolo ustanovené dňa 12.3.1960. V roku 1971 bolo zlúčené so Stavebným bytovým družstvom občanov v Jure pri Bratislave a so Stavebným bytovým družstvom pracovníkov pri OSP Bratislava vidiek so sídlom v Pezinku, Svojpomocným stavebným bytovým družstvom občanov v Báhoni. V roku 1977 zlúčené so Stavebným bytovým družstvom v Modre, so Stavebným bytovým družstvom ONV Bratislava vidiek. V roku 1978 zlúčené so Stavebným bytovým družstvom pracovníkov v poľnohospodárstve a lesníctve Bratislava vidiek. V roku 1981 zlúčené so Stavebným bytovým družstvom Malacky.

V súčasnosti spravuje Stavebné bytové družstvo so sídlom v Pezinku 8 985  bytov ,  z toho 282  vlastných a 326 nebytových priestorov . Od roku 1998 bolo prevedených do osobného vlastníctva približne 7400 bytov.Pre svojich členov a pre vlastníkov bytov v bytových domoch družstvo zabezpečuje všetky plnenia spojené s užívaním bytov a údržbu bytových domov v zmysle uzatvorených zmlúv o výkone správy a platnej legislatívy.


Predmet činnosti

 • výstavba bytov v družstevných domoch
 • údržba, opravy a rekonštrukcie bytového fondu
 • poskytovanie služieb spojených s bývaním svojich členov
 • výroba, predaj a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody
 • obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
 • vedenie účtovníctva
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • plynoinštalatérstvo
 • vodoinštalatérstvo
 • elektroinštalatérstvo
 • maliarske, natieračske a sklenárske práce
 • nájom a podnájom nebytových priestorov


Členovia Kontrolnej komisie SBDO

 • Ing.Miroslav Talanda - predseda KK
 • Ing Peter Kovács  - člen KK
 • Darina Rausová - člen KK
 • Ing.Katarína Tomkovičová - člen KK
 • Gabriela Tančiboková - člen KK


Členovia Predstavenstva SBDO

 • Ing.Peter Poustecký - predseda predstavenstva
 • Pavol Huk - podpredseda predstavenstva
 • JUDr. Ing. Milan Encinger - člen predstavenstva
 • Viera Cíferská - člen predstavenstva
 • JUDr.Mikuláš Pinnel - člen predstavenstva
 • Ing. Daniel Mráz - člen predstavenstva
 • Anna Volfová - člen predstavenstva

Orgány družstva

Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku má nasledovnú štruktúru orgánov družstva:


Zhromaždenie delegátov
 •  vrcholný orgán družstva sa schádza 1-2 krát do roka
 • menuje a odvoláva členov predstavenstva kontrolnej komisie
 • rozhoduje o najdôležitejších otázkach družstva
Predstavenstvo družstva
 • štatutárny orgán družstva
 • zastupuje družstvo navonok

Kontrolná komisia
 • kontroluje všetku činnosť v družstve
 • zodpovedá sa zhromaždeniu delegátov


Malacky

 • Stanislav Fronc
 • Gabriela Tančiboková
 • Stanislav Pullman
 • Ing. Bohumil Antálek
 • Ing. Daniel Mráz
 • Silvia Časová
 • Ivan Kocák
 • Milan Požgay
 • Zlatica Tomkuliaková
 • Bohunka Žáčková

Modra

 • Ing Milan Encinger
 • Daniela Heldová
 • Oľga Juráčková
 • Ing. Juraj Dressler
 • Jaroslav Malina

Pezinok               

 • Viera Cíferská
 • Anna Minarovičová
 • Ružena Pochylá
 • Ing. Miroslav Talanda
 • Peter Matoušek
 • Soňa Jakubcová
 • Štefan Groschmidt
 • Peter Orgoník

Stupava

 • Pavol Huk
 • Gustáv Beleš
 • Darina Vígerová
 • Ing. Jozef Ukropec

Svätý Jur

 • Anna Volfová

Senec

 • Ing. Daniel Turanský
 • Jozef Petrovič
 • Mária Balayová
 • Magdaléna Susková
 • Ing Silvester Jonáš
 • Renáta Maczeáková
 • Anna Rázgová
 • Ing.Roman Andrejčák
 • JUDr. Mikuláš Pinnel

Bernolákovo                       

 • Terázia Hanicová

Ivánka pri Dunaji

 • Vojtech Tinák